Browning feeder CUP - srievodný programSPORTS EUROPEAN KINDER FEEDER Browning CUP 2018 - feeder pretek pre deti z celej Európy

Hlavnými organizátorom pretekov SPORTS EUROPEAN KINDER FEEDER Browning CUP je firma SPORTS.
Spoluorganizátori sú SRZ MsO Hlohovec, DRK JAROSLAVA HELERA a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

Pitný režim pre pretekárov zabezpečuje Lucka – Tvoj vodný anjel
Mediálni partneri:
Rybárska TV

Termín pretekov: 10.6.2018 (nedeľa)

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Heler
Hlavný rozhodca: Pavol Predný
Asistenti rozhodcu: Barbora Lukáčová, Roman Valentovič, Pavol Šimek

Počas konania pretekov budú zabezpečené predajné stánky s občerstvením a jedlom.
Taktiež počas preteku bude prezentácia feeder produktov a sortimentu firmy Browning.
Počas konania preteku bude zabezpečený predaj čerstvej živej nástrahy kostné červy, pinky,...
Štartovné: hradí firma SPORTS s.r.o.!!!

Prihlášky:
Uzávierka prihlášok – 31.5.2018

Miesto pretekov: Madunický kanál pri obci Madunice, Slovensko
V prípade že niektorý pretekár napriek prihláseniu nemôže štartovať, musí to okamžite nahlásiť usporiadateľovi!

Časový  harmonogram pretekov:

Nedeľa (10.6.2018): pretek deti  
Prezentácia pretekárov 7,00 -7,30
Otvorenie, slub pretekarov a losovanie miest, poucenie... 7,30- 7,50
kontrola krmiva do 8.30
Vnadenie ZVUKOVÝ SIGNÁL 8,50- 9,00
Začiatok lovu ZVUKOVÝ SIGNÁL 9,00
Doba trvania pretekov 9,00-13,00
Váženie úlovkov 13,00-14,00
Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien  15,45

Pravidla pre SPORTS EUROPEAN KINDER FEEDER Browning CUP:
Štartovné platí za všetkých prihlásených firma SPORTS s.r.o.

Kategórie:
U-10 (deti ročník narodenia 2007 a mladší)
U-15 (deti ročník narodenia 2002 a 2006)
U-20 (ročník narodenia 1997-2001)

Pretekárska trať: Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že najnižšie číslo je po prúde  najnižšie a ostatné sektory sa číslujú vzostupne proti prúdu. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný.
Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámený ostatný pretekári.

Pretekár loví na "štande" oznacenom číslom na pravom mieste štandu.

Losovanie lovných miest, sa vykonáva ručne, podľa kategórií.
Príprava pretekára: Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.
Vnadenie: Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov len pomocou udice, NIE RUKOU!
Rodičia a prípadný pomocníci musia opustiť sektor zároveň so signálom na vnadenie!!!  Množstvo krmiva je dovolené max 10L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica, krúpy a pod.
Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve: 1,0 liter, z toho môže byť maximálne 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.
Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!
Lovenie: Počas pretekov plati ZÁKAZ vstupu doprovodu na štandy. Opravu náčinia, pomoc... môže doprovod len nad štandami!!!
Pretekárom kategórie U10 a dievčatám do 11 rokov môže pri vylovení úlovku pomôcť sprevádzajúca osoba a po podobratí úlovku odovzdá podberák pretekárovi a okamžite opúšťa sektor!!! V prípade porušenia bude pretekárovi udelená "žltá" karta, a pri opakovanom nedodržaní pravidiel bude pretekár nehodnotený a ulovené ryby sa mu nebudú počítať!!!
Dospelá osoba NESMIE nijako manipulovať s rybou a všetkým príslušenstvom pretekára počas pretekov v mieste lovu!!! V prípade hlbšieho zachytenia háčika môže byť pomoc poskytnutá mimo štandu. Každá ryba musí byt podobratá do podberáku!
Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden feedrový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku môže byť poskytnutý iný prut (naviják), treba to ale oznámiť susedným pretekárom, alebo rozhodcovi.
Úlovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami o dĺžke min. 2m. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu-v podberáku v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. Platí zákaz uchopenia ryby za oči!
Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.

V prípade ulovenia väčšieho množstva rýb, z dôvodu minimalizovania poškodenia, je možné vážit rybu na viac krát aj počas preteku!

Platí zákaz privlastnenia si ulovených rýb!

Ocenenie pretekárov:

V každom preteku a aj celkovo sa oceňujú minimálne prvý traja v každej kategórii a tri najlepšie dievčatá zo všetkých pretekárok.
Hodnotenie pretekov
Víťazom preteku sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1bod=1gram). V prípade rovnosti rozhoduje dátum narodenia v prospech mladšieho pretekára a prípadne žreb.
Účastníci preteku, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Sankčný poriadok

Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri pretekoch, nepovolenej prítomnosti osoby na štande, uchytenie ryby za oči, za hrubé zaobchádzanie s rybami, za použitie alkoholických nápojov a fajčenie.
Dve napomenutia v preteku, „žlté karty“ sa rovnajú červenej karte.
Diskvalifikácia nasleduje po udelení „červenej karty“ a výsledky pretekára sa nezapočítavajú!

--------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE BROWNING KINDER FEEDER CUP

Kategória: U- ....

U-10 (deti ročník narodenia 2007 a mladší)
U-15 (deti ročník narodenia 2002 a 2006)
U-20 (ročník narodenia 1997-2001)

Zákonný zástupca pre deti od 6 -15 rokov vyplnením súhlasím s účasťou pretekára a zaväzujem sa, že počas pretekoch ho bude sprevádzať osoba nad 18 rokov.
Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súvislosti s prihláškou do súťaže.
Prihlášku vyplnte do 31.5.2018 a odošlite, registácia bude potvrdená každému prihlásenému pretekárovi.


V prihlaske su skoro vsade pri vyplnani za vetou

verify

* Tento údaj je povinný

Navrch stránky