Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou SPORTS s.r.o.


1.Usporiadateľ súťaže
SPORTS, spol. s r.o., Družstevná 660/23, Veľké Kostoľany 922 07, IČO 35767391, IČDPH SK2020275037,  tel. +421 33 7782424, e-mail: info@sports.sk, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 14701/T, prevádzkovateľ e-shopov: www.sports.sk, www.sportsrybareni.cz  (ďalej len "Usporiadateľ ")


2.Termín súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od vyhlásenia až do ukončenia súťaže, ako je uvedené pri jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook a / Instagram, na ktorý sa daná súťaž vzťahuje (sociálne siete https://www.facebook.com/sportsvelkosklad, https://www.facebook.com/rybarskatelevizia, https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko, IG: @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk).

3.Spôsobilosť a podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.
3.1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
3.2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
3.3: Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas s publikovaním osobných údajov (meno, priezvisko, miesto bydliska, príp. ďalšie potrebné údaje) v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre. O svojich právach pri ochrane osobných údajov sa dočítate v záložke “Ochrana osobných údajov”.
3.4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.
3.5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Ako možno vyhrať, pravidlá súťaže
Podmienka súťaže a taktiež špecifikovanie výhier je presne určená a popísaná pri jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje.
4.1: Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, maximálne však len raz za deň.
4.2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s pravidlami súťaže jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkov na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje.

5. Cena v súťaži
Výhra je presne špecifikovaná pri jednotlivých súťažných príspevkoch na stránke https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje. Ceny do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ.
Výherca súťaže bude informovaný o výhre výherným príspevkom na profile https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, príp. inou formou, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca budú vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom informácie zverejnenej v príspevku.

6. Žrebovanie a Účastníci
6.1: Žrebovanie sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook (alebo IG) pomocou náhodného výberu.
6.2: Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
6.3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook alebo prostredníctvom emailu podpora@sports.sk najneskôr do 7 dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, Výherca súťaže bude informovaný o výhre výherným príspevkom na profile https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca budú vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom informácie zverejnenej v príspevku. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, výhra ostáva vlastníctvom usporiadateľa a môže ju opätovne dať do novej súťaže ako výhru.
6.4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.
6.5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
6.6: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.
6.7: Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu, ktorý sa overeným potvrdením preukáže že spĺňa zákonom danú zodpovednosť.

7. Odovzdanie výhier
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/sportsvelkosklad alebo https://www.facebook.com/rybarskatelevizia alebo https://www.facebook.com/SportexCeskoSlovensko (alebo na IG profiloch @rybarske_potreby_sportssro, @rybarska_televizia, @sportex_czsk), na ktorý sa daná súťaž vzťahuje a splnia podmienky v nich stanovené a nárok bude Usporiadateľom potvrdený. Výhry zo žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom podľa bodu 6.3.

8. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

9. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého mena na na facebookovej stránke usporiadateľa.

10. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.sports.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

11. Prehlásenie
11.1: Spoločnosť Facebook nenesie voči účastníkom tejto súťaže žiadne záväzky. Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah, a nie je ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
11.2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
11.3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.
 
Vo Veľkých Kostoľanoch, SPORTS s.r.o.
Navrch stránky