Browning Feede Cup - miesto konania feeder pretekovMiesto konania:  
Madunický kanál č.revíru 2-4390 (jedná sa na Slovensku o jednu z mála "homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledné roky konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Pretekárska trať je vzdialená 12,5km južne od Piešťan.
V smere od Žiliny je najjednoduchší príjazd po diaľnici - exit Piešťany, potom Drahovce, Madunice (smer Trnava)
V smere od Bratislavy je najjednoduchší príjazd po diaľnici - exit Madunice

Celková dĺžka kanála je 4,6 km od vodnej elektrárne Madunice po ústie do Váhu v rkm 102,0. Má lichobežníkový tvar so šírkou dna 57m s vnútornými sklonmi svahov 1 : 2 a 1 : 3 a prietokovou kapacitou 300 m3.s-1. Pri priemernom prietoku je hĺbka vody 2,8m a šírka kanála na hladine je 81m. Pozdĺžny sklon sa mení od 0,221 ‰  do 0,523 ‰. Dno je štrkové, miestami bahnité. Brehy sú trávnaté, svahy kanála spevňujú v páse rozkyvu hladín betónové dlaždice s rozmermi 40 x 40 x 15 cm a kamenná nahádzka.

Druhová obsádka revíru:
Pleskáč veľký (Abramis brama) až do hmotnosti 2 kg, Mrena obyčajná (Barbus barbus) až do váhy 3 kg a Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) do približne 0,5 kg, Kapor obyčajný až do veľkosti trofejných rýb (Cyprinus carpio),  Pleskáč malý (Abramis bjoerkna), Sumec veľký (Silurus glanis), Plotica červenooká (Rutilus rutilus), Belička európska (Alburnus alburnus), Pleskáč tuponosý (Abramis sapa), Podustva severná (Chondrostoma nasus), Karas obyčajný (Carassius auratus (gibelio)), Hrebenačka pásavá(Gymnocephalus schraetser), Boleň dravý (Aspius aspius), Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), Jalec tmavý (Leuciscus idus), Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus), Šťuka severná (Esox lucius), Zubáč obyčajný (Stizostedion lucioperca), zubáč volžský (Stizostedion volgense), Hrúz škvrnitý (Gobio gobio), Ostriež obyčajný (Perca fluviatilis) a iné zriedkavo sa vyskytujúce druhy. 

Navrch stránky