MS juniorov v LRU-FEEDER 2018 - propozície

MS juniorov v LRU-FEEDER 2018 - propozície

Aby sme podchytili záujem detí a mládeže o lov rýb udicou – feeder,  prinášame všetkým deťom na Slovensku - vďaka organizátorom a sponzorom - možnosť zapojiť sa do Majstrovstiev SR juniorov LRU-F.  Podujatie sa uskutoční 9. júna 2018 na Madunickom kanáli.

Majstrovstvá Slovenska Juniorov LRU Feeder 2018
Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec a Združením priaznivcov športového rybolovu usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU-feeder.

Termín konania:                   9.6.2018

Miesto konania:                    HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál,  revír č.   2-4390-1-1
Prihlášky:                              vyplnené tlačivo Prihláška na M SR juniorov v LRU – feeder písomne do 25.5.2018 na pretekyfeeder@gmail.com, alebo ho môžete vyplniť a priamo odoslať zo stránky www.sports.sk TU

Súťažné kategórie:              

U-15 ( ročník narodenia 2003 až 2008) v sprievode zákonného zástupcu, alebo poverenej osoby

U-20 (ročník narodenia 1998 až 2002)


Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov:                  Jozef Kutný

Garant SRZ Rady:                 Jaroslav Heler

Hlavný rozhodca:                   Peter Bielik

Sektoroví rozhodcovia:          p. Horváth,  p. Predný, p. Beňo

Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MsO Hlohovec

Technický vedúci:                  Ján Blanárik

Zdravotné zabezpečenie:        zabezpečí SRZ MsO Hlohovec, prípadne 112

 

Sponzorom pretekov je firma SPORTS s.r.o.
Pitný režim pre pretekárov zabezpečuje Lucka – Tvoj vodný anjel
Mediálni partneri: Rybárska TV a Slovenský rybár

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Modifikácií pravidiel LRU – feeder 2018. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l . Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor " Sensas "
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane. Patentka je zakázaná.

Pretekárska trať:   

Váh č.4 Madunický kanál, voda tečúca- ťažná, štrkovo pieskové dno s miernym nánosom, hĺbka od 2m do 3,5m, breh je lomový kameň porastený trávou.

Prístupová cesta je v dobrom stave, povrch je štrk a panel. Šírka trate je od 65 do 70 m.

Prístup na trať: V Maduniciach pred cintorínom doprava až k mostu cez kanál, pred ním doprava po panelovej ceste až k miestu organizačného štábu (mapka na konci propozícií)

Výskyt rýb: pleskáč, piest ,plotica, belica, mrena, podustva, nosáľ, kapor

 

Časový program:

Piatok 8.6.2018:

nepovinný tréning od 08:00-16:00. Vykonávanie tréningu je možné s platným povolením na daný revír za podmienky ,že všetky ulovené ryby budú s náležitou opatrnosťou vrátené do vody bez možnosti sieťkovania.

Sobota 9.6. 2018:

08.30 - 09.00 prezentácia

09.00 – 10.00 otvorenie pretekov, sľub pretekárov, žrebovanie, po vyžrebovaní je ihneď možný

                        presun na pretekárske miesto a prípravou na preteky

09.30 - 10.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva návnad a

                        nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky

10:50 - 11.00 kŕmenie

11.00 - 15.00 lovenie

15.00             váženie

 

Rozpis signálov:

prvý signál       10:50 10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové kŕmenie.

druhý signál     11:00 začiatok pretekov

tretí    signál:    15:00 koniec pretekov

 

Záverečné ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel LRU – feeder. Všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.

Spodná veková hranica pre prihlásenie sa na M SR je 10 rokov, pretekov môže zúčastniť pretekár, ktorý v roku konania M SR dovŕši vek 10 rokov. V kategórii do 15 rokov sa priamo pri pretekárovi počas celých pretekov musí nachádzať dospelá sprevádzajúca osoba, ktorá plne zodpovedá za pretekára.

Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU-F.

Registrovaní pretekári predložia pri prezentácii registračné preukazy športovca na potvrdenie.

Pretekári, ktorí nie sú registrovaní Odborom športovej činnosti vyplnia tlačivo Žiadosť o registráciu pretekára (http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc) a zašlú ho spolu s prihláškou na adresu: pretekyfeeder@gmail.com do 25.5. 2018. Po pridelení registračného čísla im bude zaslaný registračný preukaz, ktorý si so sebou prinesú na potvrdenie na preteky.

Bližšie informácie o pretekoch:  Jaroslav Heler 0905 640 287

Súťaží sa o poháre a vecné ceny. Odmenení pohármi a vecnými cenami budú celkoví víťazi do tretieho miesta.

Bufet, s teplou stravou a ja s chladenými nápojmi je zabezpečený počas celého dňa.

Ubytovanie je možné v pripravenom stanovom tábore 50m od vody, stanový tábor je so sociálnymi zariadeniami a možnosťou parkovania alebo :

penzión Važinka Madunice, mob: +421 905 854 956, e-mail: vazinka@vazinka.sk, http://www.vazinka.sk
Reštaurácia Miháliková , Červeník, mob: +421 948 798 200
http://www.cervenik.sk/restauracia-mihalikova.phtml?id3=20725
Penzion – Piešťany, T/F: +421 33 76 257 08
e-mail: info@penzion-piestany.sk, http://www.penzion-piestany.sk.

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov!

*Pretekári, ktorí ešte neboli zaregistrovaní do registračného systému Odboru športovej činnosti a nemajú vystavený registračný preukaz pretekára SRZ spolu s prihláškou zašlú vyplnenú Žiadosť o registráciu pretekára na e-mail: pretekyfeeder@gmail.com

 Na základe žiadosti im bude vystavený a zaslaný registračný preukaz športovca SRZ.

Žiadosť o registráciu sa dá stiahnuť na stránke SRZ Rady: http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc/

MAPKA PRETEKÁRSKEJ TRATE:
Majstrovstvá Slovenska Juniorov LRU Feeder 2018 - mapa preteku

Súvisiaci pretek:

Sports European feeder Browning Cup www.SPORTS.sk

Navrch stránky